Viktor Švantner, advokát
Mikulášská třída 455/9
326 00 Plzeň
tel.: +420 377 321 490
mobil: +420 604 620 779
email: advokacie@svantner.cz
insolvence@svantner.cz

Advokacie

Viktor Švantner, advokát poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, jako je udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány nebo obhajoba v trestních věcech.

Advokátní kancelář uděluje právní pomoc v oblastech insolvenčního, obchodního a občanského práva.

Spolupracujeme s dalšími subjekty - notáři, exekutory, daňovými poradci a soudními znalci.

Advokátní kancelář poskytuje:


OBECNÁ ROVINA

 • odborné konzultace
 • poradenství ve všech oblastech práva
 • rozbory právních vztahů
 • sepisování smluv a návrhů

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • právní poradenství
 • analýza situace dlužníka před podáním insolvenčního návrhu a nabídka vhodného způsobu řešení úpadku
 • právní pomoc dlužníkovi při realizaci oddlužení včetně sepisu příslušného návrhu
 • příprava a sepis insolvenčních návrhů pro dlužníky a věřitele
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení od podání přihlášení pohledávek, přes zastupování na schůzích věřitelů, včetně možnosti zastoupení věřitele ve věřitelském výboru, popř. v rámci funkce zástupce věřitelů
 • zastupování věřitelů ve všech typech incidenčních sporů
 • zastupování insolvenčních správců ve všech fázích insolvenčního řízení
 • zajištění analýzy přípustnosti reorganizace, zastoupení dlužníka v rámci reorganizace, sepis reorganizačního plánu a zprávy o reorganizačním plánu

OBCHODNÍ PRÁVO

 • právní a organizační poradenství
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 • příprava a organizační zajištění valných hromad
 • sepisování obchodních smluv
 • účast na obchodních jednáních
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací, exekuční a insolvenční řízení)
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv)

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní poradenství
 • příprava a sepis občanskoprávních smluv
 • právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv)
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní (upomínací, nalézací a exekuční řízení)
 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů
 • účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů